e-Αιμοδότες | Σύστημα πληροφόρησης και άμεσης ειδοποίησης αναγκών αιμοδοσίας

Submitted by robotics on Sun, 04/04/2021 - 22:49

General Info


e-Αιμοδότες | Σύστημα πληροφόρησης και άμεσης ειδοποίησης αναγκών αιμοδοσίας
Περίληψη

Στο σχολείο μας τα τελευταία χρόνια οργανώνονται δράσεις αιμοδοσίας και γενικά προωθείται ο εθελοντισμός. Σε μια από τις ενημερώσεις που έγιναν μάθαμε ότι  στη χώρα μας σημειώνονται ετησίως πολύ περισσότερα τροχαία ατυχήματα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και επιπρόσθετα ο αριθμός των πασχόντων από μεσογειακή αναιμία είναι αρκετά μεγάλος. Παράλληλα το 75% του πληθυσμού μπορεί κάποια στιγμή της ζωής του να χρειαστεί μετάγγιση αίματος μόνο -περίπου 1,5% -είναι τακτικοί αιμοδότες. Αυτό μας προκάλεσε μεγάλη εντύπωση καθώς καταλάβαμε ότι δεν υπάρχει συστηματική αιμοδοσία και έτσι τα αποθέματα αίματος κάποιες φορές δεν επαρκούν.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα πληροφόρησης και άμεσης ειδοποίησης αναγκών αιμοδοσίας, το e-Αιμοδότες, που σε συνεργασία με την Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, να συνδράμει τόσο στην εθελοντική και συστηματική προσφορά αίματος όσο και στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των συνδημοτών μας.

e-aimodotes

In recent years in our school, blood donation actions are organized and volunteerism as a philosophy and practice  is generally promoted. In one of the presentations  we learned that in our country there are many more road accidents per year than in other European countries and in addition the number of sufferers of a and b thalassaemia is rather big. At the same time, 75% of the population may need a blood transfusion at some point in their lives only - about 1.5% - are regular blood donors. This fact  made a great impression on us as we have realised that there is no systematic blood donation and so blood stocks are sometimes insufficient.

Taking into account all the above, we decided to create a system of information and immediate notification of blood donation  needs, the e-Blood Donors, in collaboration with the Blood Donation Service of the General Hospital of Komotini,  in order  to assist both in the voluntary and systematic supply of blood as well as in the information and awareness of our fellow citizens.


Για το συνέδριο STEAM2021
On
Γλώσσα
Greek
Θέματα STEAM
Φυσικές Επιστήμες
Τεχνολογία
Μηχανική
Τέχνες
Science Area/Topic
Biology
Technology Area/Topic
Cloud Computing
Database systems
ICT
Information Technology Management
Networks
Operating Systems
Educational Robotics
APP design
Engineering Area/Topic
Systems engineering
Software engineering
Coding , Programming
Art Area/Topic
Multimedia
Music
Άδεια Χρήσης πρακτικής
CC BY-NC-ND
Συγγραφέας πρακτικής
Βερρή Ανδρονίκη ΠΕ86, Αθανασούλα Αικατερίνη ΠΕ04.04, Μαργαρίτης Χουρμούζης ΠΕ03
Επάγγελμα Συγγραφέα
Εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπ/σης
Φορέας Εργασίας Συγγραφέα
3ο ΓΕΛ Κομοτηνής

Audience and Educational Framework


Κοινό
Εκπαιδευτικός
Εκπαιδευόμενος
Μαθητές
Ικανότητα Ακροατηρίου που απευθύνεται
Αρχάριος
Ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθύνεται η εκπαιδευτική πρακτική
12-70
Πλαίσιο Εκπαίδευσης / Κατάρτισης / Δια βίου μάθησης
Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο

Educational Details


Εκπαιδευτικό Αντικείμενο
Πληροφορική, Βιολογία
Περιγραφή της πρακτικής

Η βασική καινοτομία του e-Αιμοδότες είναι η δυνατότητα που προσφέρει στους χρήστες του να ενημερώνονται άμεσα τόσο για τις έκτακτες ανάγκες για προσφορά αίματος όσο και για τις προγραμματισμένες δράσεις αιμοληψίας. Επίσης, το e-Αιμοδότες διευκολύνει την Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, στον «έξυπνο» προγραμματισμό των αιμοληψιών, κάτι που κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό καθώς η διάρκεια ζωής του αίματος είναι πεπερασμένη (30 ημέρες).                                                                                                                                                                                                                                                                             

Συγκεκριμένα, με το  Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα  e-Αιμοδότες αποσκοπούμε:

 • στην ενημέρωση/ευαισθητοποίηση για την αξία της εθελοντικής αιμοδοσίας, αιμοπεταλιοαφαίρεσης και δωρεάς μυελού των οστών
 • στην πληροφόρηση των δημοτών της πόλη μας για θέματα που αφορούν εθελοντικές δράσεις υγείας με σκοπό την ενεργή συμμετοχή τους
 • στην συνειδητοποίηση της σημασίας εγγραφής στο μητρώο δοτών μυελού των οστών, καθώς και στην αύξηση του αριθμού των εθελοντών αιμοδοτών
 • στην κάλυψη των τρεχουσών αναγκών αιμοδοσίας, η οποία θα οδηγήσει και στην καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων αίματος από την Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Κομοτηνής

Το e-Αιμοδότες αποτελείται από 3 μέρη:

 1. το πληροφοριακό σύστημα για τον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, το οποίο θα καταγράφει τις τρέχουσες ανάγκες σε αίμα και τις προγραμματισμένες αιμοδοσίες
 2. την διαδικτυακή εφαρμογή  https://e-aimodotes.sch.gr/civilian/ για την άμεση ενημέρωση και πληροφόρηση των χρηστών
 3.  την android εφαρμογή για την άμεση ενημέρωση και πληροφόρηση των χρηστών μέσω φορητών συσκευών (η εφαρμογή είναι διαθέσιμη και μπορείτε να την "κατεβάσετε" δωρεάν από το Play Store (https://bit.ly/e-aimodotes).

    Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής για τη συνεργασία του στην καταχώρηση δεδομένων τόσο για τις Προγραμματισμένες Αιμοδοσίες, όσο και για τις Έκτακτες Ανάγκες αίματος, καθώς και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο για την φιλοξενία του εν λόγω έργου.

e-aimodotes1

The main innovation of e-Aimodotes (e-Blood donors) is the ability that it offers its users to be informed immediately about both the emergencies for blood supply and also  the scheduled blood collection  actions.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Specifically, with the Integrated Information System e-Aimodotes (e-Blood donors) we aim to:

 1. inform/raise social awareness of the value of voluntary blood donation, platelet removal and bone marrow donation
 2. inform the citizens of our city about issues related to voluntary health actions with a view to their active participation
 3.  raise awareness on  the importance of being registered  as  bone marrow donors, as well as  on the  increase  o the number of voluntary donors
 4. to meet current blood donation needs, which will also lead to a better management of blood stocks by the Blood Donation Service of the General Hospital in  Komotini

e-Aimodotes (e-Blood donors) consist of 3 parts:

 1. the website for the competent official of the Blood Donation Service of the General Hospital of Komotini, which will record current blood needs and planned blood donations
 2. the web application https://e-aimodotes. sch. gr/civilian/ for direct information and information to  the users
 3. the android application for the immediate information of users via mobile devices (the application is available and can be  downloaded  for free from the Play Store  (https://bit. ly/e-aimodotes).

    Finally, we would like to thank the Blood Donation Department of the General Hospital of Komotini for their  cooperation in the registration of data on both Planned Blood Donations and Blood Emergencies, as well as the Greek School Network for hosting this project.

 


Διάρκεια εκτέλεσης πρακτικής
4 months
Επίπεδο Δυσκολίας
Δύσκολη
Εκπαιδευτική Χρήση
Ομαδική Εργασία

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι μαθητές

 • αναζήτησαν πληροφορίες για τις ομάδες αίματος και την αιμοδοσία
 • διασαφήνισαν τις έννοιες όπως αιμοδοσία, αιμοπεταλιοαφαίρεση και δωρεά μυελού των οστών
 • ανέπτυξαν ικανότητες χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας
 • σχεδίασαν και κατασκεύασαν android εφαρμογή με το περιβάλλον Kodular
 • σχεδίασαν και κατασκεύασαν web εφαρμογή με Php, Mysql και Bootstrap
 • ανέπτυξαν ικανότητες παραγωγής καινοτόμου εφαρμογής και επικοινωνίας ιδεών
 • απέκτησαν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να επιλύουν ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα

 

 


Προσανατολισμός / Εστίαση
απόκτηση νέων γνώσεων
ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων
αλλαγή στάσεων
Δια βίου Μάθηση
Διανομή
Μικτή

Υλικό / Λογισμικό / Άλλοι πόροι

Αναλυτικά χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα:

 • η android εφαρμογή  e-Αιμοδότες υλοποιήθηκε με το ανοικτού κώδικα λογισμικό App Inventor και το Κodular
 • η διαδικτυακή εφαρμογή και το Πληροφοριακό Σύστημα υλοποιήθηκαν με την βοήθεια της Php, της Mysql, του Bootstrap, του DataTables Bootstrap, του Google Fonts, του OneSignal Api (για τα push notification), της jQuery και του Github και φιλοξενούνται στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
 • για τα γραφικά χρησιμοποιήθηκαν: το photoshop και το διαδικτυακό εργαλείο canva (https://www.canva.com)
 • το βίντεο υλοποιήθηκε με το Filmora
 • ο ήχος ήταν αποτέλεσμα επεξεργασίας από το FL Studio

Τεχνικές Προδιαγραφές

To e-Αιμοδότες έχει υλοποιηθεί με ισχυρά εργαλεία για την άμεση και αποτελεσματική λειτουργικότητα του. Ο σκελετός της εφαρμογής βασίζεται πάνω σε: Php, σε Mysql, σε Bootstrap, σε DataTables, στα Google Fonts, στο OneSignal Api και στην jQuery .

Το Bootstrap είναι μια συλλογή εργαλείων (framework) ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία ιστοσελίδων και διαδικτυακών εφαρμογών. Περιέχει HTML και CSS για τις μορφές τυπογραφίας, κουμπιά πλοήγησης και άλλων στοιχείων του περιβάλλοντος, καθώς και προαιρετικές επεκτάσεις JavaScript ώστε να παρέχει έναν πιο δομημένο και εύκολο τρόπο σχεδιασμού και ανάπτυξης ιστοσελίδων. Είναι το πιο δημοφιλές πρόγραμμα στο GitHub και έχει χρησιμοποιηθεί από τη NASA και το MSNBC, μεταξύ άλλων.

Το πληροφοριακό σύστημα βασίζεται στην αρχιτεκτονική του CRUD (Create, Read, Update, and Delete). Οι λειτουργίες CRUD είναι βασικοί και απαραίτητοι χειρισμοί δεδομένων για μια βάση δεδομένων όπου στην συγκεκριμένη περίπτωση καταγράφονται οι προγραμματισμένες ανάγκες αιμοδοσίας και οι έκτακτες ανάγκες αιμοδοσίας. Επιπρόσθετα γίνεται καταγραφή του χρήστη που πέρασε την εκάστοτε καταχώρηση καθώς και η ώρα της τελευταίας επεξεργασίας της καταχώρησης από το διαχειριστικό περιβάλλον. Για την βάση δεδομένων χρησιμοποιείται η MySQL (Η MySQL είναι ένα σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων)

Για το διαχειριστικό περιβάλλον χρησιμοποιείται το DataTables που είναι ένα ισχυρό πρόσθετο της jQuery για τη δημιουργία λιστών πινάκων και την προσθήκη αλληλεπιδράσεων σε αυτά. Παρέχει αναζήτηση, ταξινόμηση και σελιδοποίηση χωρίς καμία διαμόρφωση.

Για την διαδικτυακή εφαρμογή χρησιμοποιούμε το GOV.GR Bootstrap Template, που περιλαμβάνει μια δομή με μια δέσμη ενεργειών που δημιουργεί μια προσαρμοσμένη έκδοση CSS του Bootstrap 4, σύμφωνα με τις οδηγίες στυλ του GOV.GR που μπορείτε να εφαρμόσετε σε νέους και υπάρχοντες ιστότοπους με βάση τα έργα Bootstrap 4 για να τους δώσετε τη νέα εμφάνιση GOV.GR.

Η διαδικτυακή εφαρμογή συνδέεται με την βάση δεδομένων που απεικονίζει τις τελευταίες καταχωρήσεις σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της εκάστοτε καταχώρησης.

Ο έλεγχος ταυτότητας χρήστη στο e-αιμοδότες για νοσοκομεία είναι πολύ συνηθισμένος στη σύγχρονη εφαρμογή ιστού. Είναι ένας μηχανισμός ασφαλείας που χρησιμοποιείται για τον περιορισμό της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε περιοχές και εργαλεία μόνο για μέλη σε έναν ιστότοπο. Στην περίπτωση μας υλοποιήθηκε με την χρήση της MySQL, PHP Session και επαλήθευση μέσω Cookie Authorization Token.

Τέλος χρησιμοποιείται το OneSignal API με σκοπό την αποστολή ειδοποιήσεων (Push Notifications) μέσω του πληροφοριακού συστήματος.


Implementation

(where and how the practice was implemented)


Χώρα στην οποία υλοποιήθηκε η πρακτική
Ελλάδα
Οργανισμός στον οποίο υλοποιήθηκε η πρακτική
3ο ΓΕΛ Κομοτηνής
Μέγεθος του πληθυσμού στο οποίο υλοποιήθηκε η πρακτική
6

Περιγραφή, τρόπος αξιολόγησης της πρακτικής και τα αποτελέσματα που είχε

Μεθοδολογία:

Στο σχολείο μας τα τελευταία χρόνια οργανώνονται δράσεις αιμοδοσίας και γενικά προωθείται ο εθελοντισμός. Οι μαθητές ενημερώθηκαν, αναζήτησαν πληροφορίες και μελέτησαν έρευνες σχετικά με την αιμοδοσία και τις ανάγκες του πληθυσμού στη χώρα μας και διαπίστωσαν ότι το 75% του πληθυσμού μπορεί κάποια στιγμή της ζωής του να χρειαστεί μετάγγιση αίματος, όμως μόνο ένα μικρό ποσοστό -περίπου 1,5% -είναι τακτικοί αιμοδότες. Επειδή δεν υπάρχει συστηματική αιμοδοσία, τα αποθέματα αίματος κάποιες φορές δεν επαρκούν και η ανάγκη εύρεσης αίματος παραμένει σημαντικό ζήτημα της κοινωνίας μας.

Λειτουργία Εφαρμογής:

Στόχος της εφαρμογής μας ήταν να ευαισθητοποιήσουμε τους συμπολίτες μας  σε θέματα υγείας  και εθελοντισμού όπως η αιμοδοσία, η αφαίρεση αιμοπεταλίων και η δωρεά μυελού των οστών. Για το σκοπό αυτό απαραίτητη ήταν η συνεργασία μας με την Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.

Το e-Αιμοδότες διευκολύνει την Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, στον «έξυπνο» προγραμματισμό των αιμοληψιών, κάτι που κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό καθώς η διάρκεια ζωής του αίματος είναι μόλις 30 ημέρες.


Educational material/resources (file/URL) accompanying the practice


Εκπαιδευτικό υλικό / πόροι
Video Presentation (Greek)

Άδεια εκπαιδευτικού υλικου
CC BY-NC-SA
Τύπος εκπαιδευτικού υλικού
Παρουσίαση
Γλώσσα

Greek


Rate this Practice

1 votes with an average rating of 5.

English