Λίγα λόγια για το έργο

Το πρόγραμμα STEAMonEdu έχει ως στόχο την αύξηση της αποδοχής και της επιρροής της εκπαίδευσης STE(A)M επενδύοντας στην κοινότητα των ενδιαφερομένων μερών και την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών.

Η προσέγγιση του έργου είναι οι εκπαιδευτικοί να γίνουν οι πυλώνες στην εφαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών STE(A)M και να υποστηρίξει την επαγγελματική τους ανάπτυξη τόσο μέσω επιμορφώσεων μεικτής μάθησης όσο και με την ενεργό συμμετοχή τους σε μια κοινότητα ενδιαφερομένων μερών. Η ανταλλαγή εμπειριών, η συνεργασία και η δημιουργική εργασία εντός αυτής της κοινότητας θα υποστηριχθεί μέσω διαδικτυακής ομαδοσυνεργατικής μάθησης και μιας Διαδικτυακής πλατφόρμας.

Το STE(A)M εκπαιδευτικό πλαίσιο θα δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα χρήσιμων ερευνητικών και δημιουργικών τεχνικών και εργαλείων μεταξύ των μελών της κοινότητας. Θα περιλαμβάνει ικανότητες, πολιτικές, μεθοδολογίες, εκπαιδευτικά αντικείμενα κλπ.

Τα ευρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό ειδικού εκπαιδευτικού επιμορφωτικού προγράμματος για εκπαιδευτές STE(A)M και θα διατεθεί το MOOC "Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτών STE(A)M". Η επιμόρφωση θα περιλαμβάνει δύο στάδια: αρχικά το MOOC θα είναι διαθέσιμο σε όλους όσους δείξουν ενδιαφέρον στο αντικείμενο και αναμένεται να εγγραφούν περισσότεροι από 500 εκπαιδευτικοί. Στη συνέχεια, θα επιλεγούν 50 εκπαιδευτικοί οι οποίοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς το MOOC για το επόμενο στάδιο το οποίο θα περιλαμβάνει μία μεικτού τύπου πιο προχωρημένη επιμόρφωση με Διαδικτυακές δραστηριότητες κατάρτισης και οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή προτύπων μαθησιακών δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πολιτικών STE(A)M.

Το σχέδιο θα υιοθετήσει μια από κάτω προς τα (bottom-up) άνω συμμετοχική προσέγγιση για την επίτευξη:

  • Μιας διαδικτυακής κοινότητας εκπαιδευτών η οποία θα συγκεντρώνει καλές πρακτικές και συνεργατικά θα αναπτύσσει εκπαιδευτικές πολιτικές STE(A)M
  • Ενός πλαισίου εκπαίδευσης STE(A)M το οποίο θα συμπεριλαμβάνει ένα κορμό γνώσης STE(A)M, πρότυπα προγράμματα σπουδών και μαθησιακές δραστηριότητες, εστιάζοντας σε ζητήματα διαφορετικότητας
  • Πλαίσιο επάρκειας STE(A)M, το οποίο θα περιγράφει λεπτομερώς τις απαιτούμενες ικανότητες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων STE(A)M (το STEAMComp θα εξειδικεύει τις ιδιαίτερες ικανότητες του Πλαισίου Ψηφιακών Δεξιοτήτων για τους Εκπαιδευτές - το DigCompEdu με STE(A)Μ)
  • Του προφίλ των εκπαιδευτών STE(A)M, το οποίο θα σχεδιαστεί με βάση τις αρχές της ESCO (Ευρωπαϊκή πολυγλωσσική ταξινόμηση Δεξιοτήτων, Ικανοτήτων, Προσόντων και Επαγγελμάτων)
  • Μιας σειράς μεικτών μαθημάτων που θα παρέχονται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας και χρησιμοποιώντας στο περιεχόμενό της (OERs), συμπεριλαμβανομένου ενός MOOC το οποίο θα απευθύνεται σε εκπαιδευτές STE(A)M.
  • Οδηγού εκπαιδευτικών πρακτικών STE(A)M
  • Οδηγού για εκπαιδευτικές πολιτικές STE(A)M
  • Εργαλείου επίδρασης πολιτικής STE(A)M
  • Οδηγού για δημιουργούς εκπαιδευτικών πολιτικών STE(A)M (προτάσεις πολιτικής)
  • Ενός Διαδικτυακού εργαλείου αυτοαξιολόγησης της STE(A)M ετοιμότητας για εκπαιδευτικούς οργανισμούς οι οποίοι εφαρμόζουν εκπαιδευτικές πολιτικές STE(A)M, που θα υλοποιήσουν ή θα επεκτείνουν SELFIE.