Στόχοι

Το σχέδιο θα υιοθετήσει μια από κάτω προς τα άνω (bottom-up) συμμετοχική προσέγγιση για να παραδώσει:

  • Μια διαδικτυακή κοινότητα εκπαιδευτών η οποία θα συγκεντρώνει καλές πρακτικές και συνεργατικά θα αναπτύσσει εκπαιδευτικές πολιτικές STE(A)M,
  • Ένα πλαίσιο εκπαίδευσης STE(A)M το οποίο θα συμπεριλαμβάνει ένα κορμό γνώσης STE(A)M, πρότυπα προγράμματα σπουδών και μαθησιακές δραστηριότητες, εστιάζοντας σε ζητήματα διαφορετικότητας
  • Το Πλαίσιο επάρκειας STE(A)M, το οποίο θα περιγράφει λεπτομερώς τις απαιτούμενες ικανότητες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων STE(A)M [το STEAMComp θα εξειδικεύει τις ιδιαίτερες ικανότητες του Πλαισίου Ψηφιακών Δεξιοτήτων για τους Εκπαιδευτές - το DigCompEdu με STE(A)Μ]
  • Το προφίλ εκπαιδευτών STE(A)M, το οποίο θα σχεδιαστεί με βάση τις αρχές της ESCO (Ευρωπαϊκή πολυγλωσσική ταξινόμηση Δεξιοτήτων, Ικανοτήτων, Προσόντων και Επαγγελμάτων)
  • Μια σειρά μεικτών μαθημάτων που θα παρέχονται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας και χρησιμοποιώντας στο περιεχόμενό της (OERs), συμπεριλαμβανομένου ενός MOOC το οποίο θα απευθύνεται σε εκπαιδευτές STE(A)M.
  • Οδηγό εκπαιδευτικών πρακτικών STE(A)M
  • Οδηγό για εκπαιδευτικές πολιτικές STE(A M
  • Το εργαλείου επίδρασης πολιτικής STE(A)M
  • Οδηγό για δημιουργούς εκπαιδευτικών πολιτικών STE(A)M (Προτάσεις πολιτικής)
  • Ένα Διαδικτυακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης της STE(A)M ετοιμότητας που διαθέτουν οργανισμοί οι οποίοι εφαρμόζουν εκπαιδευτικές πολιτικές STE(A)M. Για το σκοπό αυτό θα εφαρμοστεί ή θα επεκταθεί το εργαλείο αυτοαξιολόγησης SELFIE