Στρογγυλά τραπέζια

Για την υποβολή πρότασης για Στρογγυλή Τράπεζα θα πρέπει να ακολουθηθεί το παρακάτω υπόδειγμα.

Παρακαλείσθε να αποστείλετε τις προτάσεις σας για Στρογγυλά Τραπέζια στην ηλεκτρονική διεύθυνση steam2021conference@gmail.com