Θεματικές Περιοχές

1. Εξέλιξη, Επιστημολογία και Θεωρητικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση STE(A)M (Evolution, Epistemology and Theoretical Approaches to STE(A)M education)

 • Βασικές αρχές και διερευνήσεις σχετικά με την STE(A)M εκπαίδευση (Continued and emerging issues of STE(A)M education developments)
 • Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις για την εκπαιδευτική προσέγγιση STE(A)M – ολοκληρωμένη εκπαιδευτική προσέγγιση STE(A)M (Definitions and Integrated STE(A)M education)
 • STE(A)M εκπαίδευση και αναλυτικά προγράμματα STE(A)M education and curricula
 • Διεπιστημονικότητα και διαθεματικότητα στην STE(A)M εκπαίδευση (Interdisciplinarity and multidisciplinarity in STE(A)M education)
 • Διδακτικός μετασχηματισμός (Didactic transpositions)
 • Από τη STEM στην STE(A)M εκπαίδευση: Η συμβολή της τέχνης και άλλων επιμέρους επιστημών στην εκπαίδευση STEM (From STEM to STE(A)M education: The contribution of art and other sciences to STEM education)
 • Αποτίμηση και αξιολόγηση της STE(A)M εκπαίδευσης (Assessment and evaluation of STE(A)M education)
 • Σχέσεις και εξαρτήσεις μεταξύ της εκπαίδευσης STE(A)M και της υπολογιστικής σκέψης (Relations and dependencies between STE(A)M Education and computational thinking)
 • Διαφορές και ομοιότητες μεταξύ υπολογιστικής σκέψης, αλγοριθμικής σκέψης και μαθηματικής σκέψης (Differences and similarities between computational thinking, algorithmic thinking and mathematical thinking)
 • Παιδαγωγικές πτυχές της εκπαιδευτικής τεχνολογίας (Pedagogical aspects of educational technology)
 • Στάσεις εκπαιδευτικών και μαθητών έναντι της εκπαίδευσης STE(A)M (Teachers and students’ attitudes towards STE(A)M education)
2. Πρακτικές εκπαίδευσης STE(A)M (STE(A)M Educational practices)
 • Πρακτικές με έμφαση στην Τεχνολογία και την Μηχανική (Practices with emphasis on Technology and Engineering)
 • Πρακτικές με έμφαση στις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά (Practices with emphasis on Natural Sciences and Mathematics)
 • Πρακτικές με έμφαση στην Γλώσσα (STREAM) (Practices with Emphasis on Language (STREAM))
 • Πρακτικές με έμφαση στην Τέχνη (Practices with emphasis on Art)
 • Πρακτικές Ολοκληρωμένης προσέγγισης STE(A)M στην εκπαίδευση (Integrated Practices of (STE (A) M Approach in Education)
 • Διαγωνισμοί - Φεστιβάλ (π.χ. hackathons) (Competitions - Festivals (e.g. hackathons)
 • Ψηφιακά παιχνίδια στην εκπαίδευση STE(A)M (Digital games in STE(A)M education)
 • Η STE(A)M προσέγγιση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (The STE(A)M approach to distance education)
 • Εκπαιδευτικές πρακτικές STE(A)M στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο Δημοτικό) (STE (A) M Educational Practices in Primary Education (Primary Kindergarten)
 • Εκπαιδευτικές πρακτικές STE(A)M στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο ΓΕΛ ΕΠΑΛ και όλους τους τύπους σχολείων) (STE(A)M Educational Practices in Secondary Education (Junior High School, High School, vocational education  and all other types of schools)
 • Εκπαιδευτικές πρακτικές STE(A)M στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (STEAM Educational Practices in Higher Education)
 • Εκπαιδευτικές πρακτικές STE(A)M στην Επαγγελματική Κατάρτιση και Μη-τυπική εκπαίδευση (STEAM Training Practices in Vocational Training and Non-Formal Education)
 • Κινητή υπολογιστική στην STE(A)M εκπαίδευση (Mobile computing in STEAM Education Πανταχού παρόν υπολογιστής)
 • Διάχυτη Υπολογιστική - Πανταχού παρών υπολογιστή (Ubiquitous and pervasive computing
 • Σοβαρά παιχνίδια Serious games
 • Ρομποτική και STE(A)M προσέγγιση στην εκπαίδευση Robotics in STE(A)M education
3. Προκλήσεις και ευκαιρίες εκπαίδευσης για διαμόρφωση πολιτικών STE(A)M (Challenges and training opportunities for STE (A) M policy development)
 • Πολιτικές σε τοπικό - εθνικό - ευρωπαϊκό επίπεδο για STE(A)M προσεγγίσεις στην εκπαίδευση (π.x. Όμιλοι, προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, Εργαστήρια Δεξιοτήτων, Ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus e-twinning κ.α) (Policies at local - national - European level for STE (A) M approaches to education (e.g. STE(A)M groups, school activity programs, Skills workshops, European programs)
 • Προτάσεις αναδιαμόρφωσης αναλυτικών προγραμμάτων με προσανατολισμό STE(A)M (Suggestions for reshaping curricula with STE (A) M orientation)
 • Μελλοντικές κατευθύνσεις της εκπαίδευσης STE(A)M (Future directions of STE (A) M training)
 • Σύνδεση εκπαίδευσης STE(A)M με την Αγορά Εργασίας (Connection of STE (A) M training with the Labor Market)
4. Αντίκτυπος της εκπαίδευσης STE(A)M στην κοινωνία (Impact of STE (A) M education on society)
 • Εκπαίδευση STE(A)M και οικονομία  (STE (A) M education and economics)
 • Σταδιοδρομίες STE(A)M – Ο παράγοντας «φύλο» στην επιλογή STE(A)M καριέρας (STE (A) M Careers - The "gender" factor in the STE (A) M career choice)
 • STE(A)M εκπαίδευση και πολιτισμός (STE (A) M education and culture)
 • STE(A)M και Αειφορία - Βιώσιμη Ανάπτυξη (SDGs) (STE(A)M and Sustainability - Sustainable Development (SDGs))
 • STE(A)M και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση (Inclusive) (STE(A)M and Inclusive Education)
 • Εκπαίδευση STE(A)M κατά την εποχή του Covid19 (STE(A)M education during the Covid19 era)
 • Λόγοι ένταξης της STE(A)M προσέγγισης στην εκπαίδευση (Reasons for integrating the STE (A) M approach to education
5. Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών και STE(A)M Εκπαίδευση (Teacher Professional Development and STE (A) M Education)
 • Προφίλ εκπαιδευτικού / εκπαιδευτού STE(A)M (Teacher / trainer profile STE(A)M)
 • Συνεχής κατάρτιση, επιμόρφωση, δια βίου μάθηση και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών STE(A)M (Continuing education, training, lifelong learning and professional development of STE(A)M teachers)
 • Πλαίσια προσόντων εκπαιδευτικού / εκπαιδευτού STE(A)M (STE(A)M Qualifications frameworks)
6. Εργαλεία για ανάπτυξη εκπαίδευσης STE(A)M στον 21ο αιώνα (Tools for developing STE (A) M training in the 21st century)
 • Σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις και στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης στην εκπαίδευση STE(A)M (π.χ. μάθηση βάσει έργου, Έξυπνη εκπαιδευτική τεχνολογία) (Modern methodological approaches and teaching and learning strategies in STE (A) M education (eg project-based learning, Smart educational technology) )
 • Αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή (Human Computer Interaction)
 • Η μικρομάθηση (micro learning) στην Υποχρεωτική και την Λυκειακή εκπαίδευση (Micro learning in Compulsory and High School education)
 • Διεθνή και Ευρωπαϊκά προγράμματα στην ανάπτυξη STE(A)M προσεγγίσεων στην εκπαίδευση (International and European programs in the development of STE (A) M approaches to education)
 • Διεθνείς διαγωνισμοί STE(A)M (για μαθητές και εκπαιδευτικούς) International STE (A) M competitions (for students and teachers))
 • Unplugged STE(A)M
 • Ανάπτυξη πλαισίου αξιολόγησης για δραστηριότητες STE(A)M (Development of an evaluation framework for STE (A) M activities)
7. Ειδική - επετειακή θεματική: Ελληνική Επανάσταση του 1821 και STE(A)M Εκπαίδευση (Special - Anniversary Theme: Greek Revolution of 1821 & STE(A)M Education)
 • Διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση του 1821 (Interdisciplinary and multidisciplinary approach of 1821)
 • Εκπαιδευτικές πρακτικές SΤΕ(Α)Μ στην προσέγγιση του 1821 (STEAM Good practices focused on 1821)
 • Αναπαραστάσεις και απεικονίσεις του 1821 στις Τέχνες (Representations and reflections of the 1821 era in the Arts)
 • Απεικονίσεις και χάρτες της εποχής του 1821: ψηφιακές δημιουργίες (Illustrations and maps of the 1821 era: digital creations)
 • Ψηφιακές ιστορικές αφηγήσεις του 1821 (Digital Storytelling Narratives of 1821)
 • 1821 και Αειφορία (1821 and Sustainability)