Συμπόσια

Για την υποβολή πρότασης για Συμπόσια θα πρέπει να ακολουθηθεί το παρακάτω υπόδειγμα.

Παρακαλείσθε να αποστείλετε τις προτάσεις σας για Συμπόσια στην ηλεκτρονική διεύθυνση steam2021conference@gmail.com